www.notar-blansko.cz

Závěti, listiny o vydědění a listiny o ustanovení správce dědictví

Proslulý český spisovatel Bohumil Hrabal uvedl, že závěť je nejcennější lidský text. Skutečně pořízením závěti může občan pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít sporům mezi dědici. Zejména občané, kteří nemají potomky, případně jejichž příbuzní jsou již vyššího věku, by měli pořízení závěti zvážit a předejít tak i situaci, kdy jejich majetek jako odúmrť připadne státu. České právo dává přednost dědění ze závěti před děděním ze zákona, i když s jasně uvedenými omezeními – potomek pořizovatele je nepominutelný dědic a lze ho závětí v jeho dědickém podílu pouze zkrátit.

Potomka lze ovšem ze zákonem stanovených důvodů vydědit listinou o vydědění, takže nebude dědit ani on, ani jeho děti.

Notář sepíše závěť nebo listinu o vydědění formou notářského zápisu, který má pak v řízení o dědictví vyšší důkazní sílu než listiny o těchto právních úkonech pořízené jinak.

Jako velmi praktické se jeví ustanovit správce dědictví, tedy osobu, která až do skončení dědického řízení bude spravovat dědictví nebo jeho část. Zejména podnikatelé by měli mít na zřeteli, že pokud dojde ke sporu mezi dědici, správce dědictví může do doby skončení dědictví zajistit hospodaření podniku, a tím předejít často nenapravitelným škodám. Listina o ustanovení správce dědictví musí mít formu notářského zápisu.

Notář jako odborník v oblasti dědického práva zformuluje tyto listiny tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zaručeno, že vůle pořizovatele bude v dědickém řízení respektována. Notářské zápisy o závětech, listinách o vydědění a listinách o ustanovení správce dědictví jsou bezpečně uloženy u notáře a jejich existence je evidována Notářskou komorou České republiky. Jejich pořizovatel je za svého života oprávněn je kdykoliv odvolat nebo změnit.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz