Notář hraje nezastupitelnou roli v oblasti obchodního práva. Při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zákon vyžaduje sepsání zakladatelských dokumentů formou notářského zápisu. Stejně tak založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Forma notářského zápisu je dále vyžadována při osvědčení zásadních změn zakladatelských dokumentů těchto právnických osob, k nimž dochází na valných hromadách či členských schůzích, při rozhodování představenstva akciové společnosti nebo jediného společníka, při rozhodování o zrušení či přeměně těchto právnických osob, stejně jako v dalších případech, které stanoví zákon o obchodních korporacích, z.č. 90/2012 S., a související předpisy. O tom, zda je k tomu kterému právnímu jednání vyžadována přítomnost notáře, se zástupce statutárního orgánu společnosti nebo družstva může u notáře předem informovat.

Notář poskytne společnosti na její žádost právní pomoc ve věcech obchodního rejstříku, pokud jde o zápis vzniku, změn či zániku právnických osob, a pokud jsou k tomu splněny dané zákonem, může sám provést přímý zápis do obchodního či jiného veřejného rejstříku.

Notář sepisuje notářský zápis, jehož obsahem jsou stanovy společenství vlastníků jednotek a určení osob, které budou tvořit orgán společenství.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz