Notář jako odborník v oblasti převodu nemovitostí sepíše smlouvu kupní, darovací či směnnou, smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem nebo smlouvu o rozdělení domu na bytové jednotky. V souvislosti s těmito smlouvami může sepsat smlouvu o věcném břemeni, která spočívá například v zajištění bydlení v darovaném domě ve prospěch dárců, ale i jiná věcná břemena, například věcné břemeno přístupu po pozemku. Činí tak formou notářského zápisu, který lze vždy použít jako jednoznačný důkaz o pravdivosti údajů tam uvedených.

Notář má přímý vstup do katastru nemovitostí, takže se přesvědčí o stavu zápisu vlastnictví a vyhotoví výpis z katastru nemovitostí.

Notář jako ze zákona nestranná osoba poučí účastníky smlouvy před uzavřením smlouvy o jejich právech a povinnostech a případných daňových důsledcích převodu nemovitostí. Může do své úschovy přijmout kupní cenu, zajistí vklad příslušných práv do katastru nemovitostí a provede bezpečnou výplatu kupní ceny prodávajícímu.

Notář při sepisu smluv o převodu nemovitostí využije řady možností, které mu poskytuje nový občanský zákoník, z.č. 89/2012 S., a to zejména při vedlejších ujednáních smluvních stran, jako jsou například zákaz zcizení a zatížení nemovitých věcí, předkupní právo, služebnost bytu, právo výměnku a jiná ujednání, jejichž použití se jeví jako zvláště vhodná při předání nemovitostí v rodině.

Notář zastoupí své klienty při vkladovém řízení před katastrálním úřadem tak, aby realizace jejich práv byla v souladu se sepsanou smlouvou zajištěna.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz