Notář provádí ověření pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Při ověření pravosti podpisu musí být přítomna osoba, jejíž podpis se ověřuje, která svoji totožnost prokáže platným úředním průkazem ( občanským průkazem nebo pasem ). Pouhé potvrzení o ztrátě občanského průkazu k prokázání totožnosti nepostačí. Listinu k ověření shody s opisem nebo kopií může předložit kdokoliv a nemusí svoji totožnost prokazovat.

Jestliže je ověřována pravost podpisu na listině sepsané v cizím jazyku, který notář ani jeho pracovník neovládá, je žadatel o úkon povinen předložit překlad vyhotovený soudním tlumočníkem. V mé notářské kanceláři tento překlad není třeba, je-li listina sepsána v angličtině, němčině nebo ve španělštině.

Provedení shody opisu nebo kopie nelze podle zákona u některých listin provést. Jedná se o listiny uvedené v § 73 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. ( zákon o notářích a jejich činnosti ), tedy zejména o občanský průkaz a jiný průkaz, o směnku, šek nebo jiný cenný papír, vkladní knížku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Má-li být ověřená listina použita na území jiného státu, je třeba, aby ověřovací doložku podepsal notář a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, sídlem PSČ 128 10 Praha 2, Na Děkance 3.

Notář osvědčuje průběh dějů, které mohou mít právní následky, například průběh valných hromad, slosování či obsah prohlášení osob, a osvědčuje další skutečnosti, například předložení věcí.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz